BSCK II Mai Trọng Hưng

Trưởng khoa A3

BSCK I Lê Thị Hải

Phó trưởng khoa A3

Ts.Bs Trần Khánh Hoa

Phó Trưởng Khoa

Ngô Thị Lam Lương

Điều Dưỡng trưởng